Villkor

Introduktion:

Detta köp regleras av följande standardvillkor för försäljning för konsumentköp av varor via Internet. Med konsumentköp menas här försäljning av varor till konsumenter som inte huvudsakligen handlar som en del av affärsverksamhet, och när säljaren agerar i affärsverksamhet med försäljning av varor via internet. Kontraktet har utarbetats och rekommenderats för användning av konsumentombudsmannen.

Konsumentköp via Internet regleras huvudsakligen av avtalslagen, lagen om konsumentköp, marknadsföringslagen, lagen om ångerrätt och e-handelslagen, och dessa lagar ger konsumenter omöjliga rättigheter. Avtalsvillkoren ska inte tolkas som en begränsning av de lagstadgade rättigheterna, utan anges parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handel. Säljaren kan välja att erbjuda köparen bättre villkor än de som anges i dessa försäljningsvillkor.

I fall där avtalet inte direkt ger lösningen på ett problem måste kontraktet kompletteras med relevanta rättsliga bestämmelser.

1. Avtalet

Avtalet mellan köpare och säljare består av den information säljaren tillhandahåller om köpet i beställningslösningen i webbutiken (inklusive information om produktens art, kvantitet, kvalitet, andra fastigheter, pris och leveransvillkor), eventuell direkt korrespondens mellan parter (t.ex. e-post) och dessa försäljningsvillkor.

I händelse av en konflikt mellan informationen från säljaren om köpet i beställningslösningen i webbutiken, direkt korrespondens mellan parterna och villkoren i försäljningsvillkoren, direkt korrespondens mellan parterna och informationen i beställningslösning föregår försäljningsvillkoren.

2. Partene
Säljare Företagsnamn: Fødebagen AS
Kontaktadress: Kristina Jacobsen, Sandvikveien 40, 3077 Sande
E-post: jordmorkristina@fodebagen.no
Telefonnummer:
Organisationsnummer: 926768735

Köparen är den person som gör beställningen.

Priser

Priserna, som anges i webbutiken, inkluderar moms.

Information om de totala kostnaderna som köparen måste betala, inklusive alla skatter (moms, tull och liknande) och leveranskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, förpackning etc.) samt specificering av de enskilda delarna i totalpriset , anges i beställningslösningen före beställning. (Leveranser av varor till Svalbard eller Jan Mayen ska säljas utan tillägg av moms. (1)

4. Att ingå ett avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparens beställning mottas av säljaren.

En part är dock inte bunden av avtalet om det har förekommit skriv- eller skrivfel i säljarens erbjudande i beställningslösningen i webbutiken eller i köparens beställning, och den andra parten insåg eller borde ha insett att en sådan fel existerade.

5. Orderbekräftelse

När säljaren har mottagit köparens order måste säljaren utan onödigt dröjsmål bekräfta ordern genom att skicka en orderbekräftelse till köparen.

Det rekommenderas att köparen kontrollerar att orderbekräftelsen överensstämmer med ordern i fråga om kvantitet, artikeltyp, pris etc. Om det inte finns någon överensstämmelse mellan ordern och orderbekräftelsen ska köparen kontakta säljaren så snart som möjligt.

6. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för artikeln från det att den skickas från säljaren till köparen.

Om köparen använder ett kreditkort (2) eller betalkort (3) när han betalar kan säljaren reservera inköpspriset på kortet vid beställning i upp till fyra dagar från beställningen. (4)

När du betalar med kreditkort gäller lagen om kreditköp etc. (5)

Om säljaren erbjuder efterfakturering ska fakturan till köparen utfärdas när varan skickas. Förfallodagen måste vara minst 14 dagar från det att köparen mottagit leveransen.

Om säljaren har ett särskilt behov av att kräva förskottsbetalning från köparen, till exempel för ett tillverkningsköp, kan säljaren kräva detta.

Köpare under 18 år kan bara betala direkt vid säljarens leverans av artikeln eller vid leverans av artikeln via postorder. (6)

7. Leverans etc.

Leverans av artikeln från säljaren till köparen sker på det sätt, på platsen och vid den tid som anges i beställningslösningen i webbutiken.

Om leveranstiden inte anges i orderlösningen måste säljaren leverera varan till köparen inom rimlig tid och senast 30 dagar efter beställningen från kunden. Om säljaren ska se till att varorna skickas till köparen är han skyldig att transportera varorna till destinationen på lämpligt sätt och på normala villkor för sådan transport. Destinationsplatsen är hos köparen om inte annat överenskommits mellan parterna.

8. Föremålets risk

Risken för artikeln övergår till köparen när saken övertas av köparen i enlighet med avtalet. Om leveranstiden har kommit och köparen inte tar över en vara som görs tillgänglig för honom eller henne enligt avtalet, har köparen fortfarande risken för förlust eller skada på grund av själva artikelns egenskaper.

Köparen kan undersöka produkten innan han eller hon ångrar köpet. Varan måste fortfarande kunna returneras till säljaren i nästan samma skick och mängd som den var i när köparen fick den. Köparen ska skicka tillbaka varan till säljaren i originalförpackningen om detta är möjligt.

Undersökning av artikeln

När köparen tar emot varan rekommenderas att han eller hon i rimlig utsträckning kontrollerar om den är i överensstämmelse med beställningen, om den har skadats under transporten eller om den annars har brister.

Om varan inte överensstämmer med beställningen eller har brister, måste köparen meddela säljaren vid klagomål, jfr punkt 11 i avtalet.

Klagomål i händelse av brist och tidsfrist för rapportering av anspråk i händelse av försening

Om det finns en defekt i artikeln, måste köparen inom rimlig tid efter att han eller hon upptäckte den meddela säljaren att han eller hon kommer att åberopa felet.

Tidsgränsen kan aldrig vara kortare än två månader från det att konsumenten upptäckte bristen. Klagomål måste fortfarande göras senast två år efter att köparen tog över varan. Om produkten eller delar av den är avsedda att hålla betydligt längre, är reklamationsperioden fem år.

Vid en fördröjning måste anspråk göras på säljaren inom rimlig tid efter att leveranstiden har kommit och varan inte har levererats.

Om varan betalas med kreditkort kan köparen också välja att annonsera och skicka fordringar direkt till kreditgivaren (kreditkortsföretaget). (8)

Meddelandet till säljaren eller borgenären ska vara skriftligt (e-post, fax eller brev).

Köparens rättigheter vid fördröjning

Om säljaren inte levererar varorna eller levererar dem för sent i enlighet med avtalet mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller omständigheterna på köparens sida, kan köparen enligt reglerna i kapitel 5 i Konsumentköplagen, hålla inne köpeskillingen, efterfrågan uppfylls, säga upp avtalet och kräva ersättning från säljaren.

Uppfyllelse: Om säljaren inte levererar artikeln vid leveransen kan köparen behålla köpet och fastställa en rimlig ytterligare tidsfrist för säljaren. Köparen kan ändå kräva uppfyllelse om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om fullgörandet kommer att medföra ett så stort besvär eller kostnad för säljaren att det står i betydande oproportion till köparens intresse att säljaren uppfyller. Om svårigheterna försvinner inom rimlig tid kan konsumenten kräva uppfyllelse.

Avbokning: Köparen kan säga upp avtalet med säljaren om förseningen är betydande eller om säljaren inte levererar varorna inom den tilläggsfrist som köparen anger. Köparen kan fortfarande inte säga upp avtalet medan den ytterligare tidsfristen löper ut, såvida inte säljaren har sagt att han eller hon inte kommer att uppfylla inom tidsfristen.

Ersättning: Köparen kan vidare kräva ersättning för förlust som han eller hon lider av till följd av försening från säljarens sida, jfr 24 § konsumentköpslagen.

Köparen måste rapportera anspråk till säljaren i händelse av reklamation, jfr klausulen i detta avtal

13. Köparens rättigheter vid fel

Om varan har en defekt och detta inte beror på köparen eller villkoren på köparens sida, kan köparen enligt reglerna i konsumentköpslagen kapitel 6 beroende på omständigheterna hålla inne köpeskillingen, välja mellan korrigering och åter- leverans, sänkning av efterfrågan, begär att avtalet sägs upp och ersättning från säljaren.

Korrigering eller återleverans: Om artikeln har en defekt kan köparen kräva att säljaren rättar till defekten eller återleverera motsvarande artikel. Säljaren kan motsätta sig köparens anspråk om verkställigheten av anspråket är omöjligt eller säljaren orsakar orimliga kostnader.

Säljaren måste korrigera eller byta ut inom rimlig tid. Korrigering eller återleverans ska ske utan kostnad för köparen, utan risk att köparen inte får ersättning för sina kostnader och utan betydande besvär för köparen. Säljaren får inte göra mer än två försök till rättelse eller återleverans för samma fel, såvida det inte finns särskilda skäl som gör ytterligare försök rimliga.

Även om köparen inte behöver korrigera eller byta ut kan säljaren erbjuda korrigering eller utbyte om detta sker utan dröjsmål. Om säljaren tillhandahåller en sådan korrigering eller återleverans kan köparen inte kräva prissänkning eller annullering.

Prisreduktion: Om bristen inte rättas eller levereras på nytt kan köparen kräva en proportionell prisreduktion.

Uppsägning: I stället för en prissänkning kan köparen säga upp avtalet, utom när felet är obetydligt.

Ersättning: Köparen kan också kräva ersättning för ekonomisk förlust som han eller hon lider av på grund av att varan är bristfällig, jfr konsumentköpslagen § 33.

Köparen måste anmäla anspråk till säljaren i händelse av ett klagomål, se avsnitt 11 i detta avtal. Reglerna om klagomål gäller utöver och oberoende av reglerna om ångerrätt och eventuella garantier från säljaren. .

14. Säljarens rättigheter vid köparens fallissemang

Om köparen inte betalar eller fullgör de andra skyldigheterna enligt avtalet, och detta inte beror på säljaren eller villkor från säljarens sida, kan säljaren, enligt reglerna i konsumentköpslagen kapitel 9, hålla inne föremålet, kräva uppfyllelse av avtalet, kräva uppsägning av avtalet och ersättning från köparen. Säljaren kan också, beroende på omständigheterna, kunna kräva ränta i händelse av sen betalning, avgiftsavgift och avgift för icke förbetalda icke-insamlade varor.

Uppfyllelse: Om köparen inte betalar kan säljaren behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen (fullgörande). Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge på att fördröja anspråket.

Uppsägning: I händelse av väsentlig försummelse eller annan väsentlig försummelse av köparen kan säljaren säga upp avtalet. Säljaren kan dock inte ta ut efter att köpeskillingen har betalats.

Säljaren kan också annullera köpet om köparen inte betalar inom en rimlig ytterligare tidsfrist för fullgörande som säljaren. Säljaren kan dock inte ta ut medan den extra tidsfristen löper ut, såvida inte köparen har sagt att han eller hon inte kommer att betala.

Ersättning: Säljaren kan kräva ersättning från köparen för ekonomisk förlust som han eller hon lider av till följd av avtalsbrott från köparen, se konsumentköplagen §46.

Ränta på sena betalnings- / inkasseringsavgifter: Om köparen inte betalar köpeskillingen i enlighet med avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen i enlighet med lagen om dröjsmålsränta. (9) I händelse av underlåtenhet att betala, kan fordran skickas för inkasso. köparen kan sedan hållas ansvarig för avgifter enligt inkassolagen och annan inkassering av försenade monetära fordringar. (10)

Avgift för icke insamlade icke-förbetalda varor: Om köparen inte samlar in obetalda varor kan säljaren debitera köparen en avgift på NOK + returfrakt. Avgiften ska högst täcka säljarens faktiska utlägg för att leverera varorna till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år. (11)

15. Garanti

Garanti från säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de rättigheter som köparen redan har enligt obligatorisk lagstiftning. En garanti innebär således inga begränsningar för köparens rätt till reklamation och anspråk i händelse av försening eller brister enligt punkterna 12 och 13.

16. Personuppgifter (12)

Om inte köparen samtycker till något annat kan säljaren bara samla in och lagra den personliga information som är nödvändig för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Den personliga informationen om köparen under 15 år kan inte erhållas om inte säljaren har samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Köparens personliga information ska endast lämnas ut till andra om det är nödvändigt för säljaren att genomföra avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall.

Säljaren kan endast få köparens personnummer om det finns ett faktiskt behov av säker identifiering och sådan insamling är nödvändig.

Om säljaren vill använda köparens personliga information för andra ändamål, till exempel för att skicka köparen reklam eller information utöver vad som är nödvändigt för att genomföra avtalet, måste säljaren få köparens samtycke när avtalet ingås. Säljaren måste förse köparen med information om vad den personliga informationen kommer att användas till och om vem som kommer att använda den personliga informationen. Köparens samtycke måste vara frivilligt och ges genom en aktiv åtgärd, till exempel genom att kryssa.

Köparen måste enkelt kunna kontakta säljaren, till exempel via telefon eller e-post om han eller hon har frågor om säljarens användning av personlig information eller om han eller hon vill att säljaren ska radera eller ändra den personliga informationen.

17. Konfliktlösning

Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister i godo. Köparen kan kontakta konsumentrådet för att få hjälp i en eventuell tvist med säljaren. Om en minnesvärd lösning inte uppnås efter medling i konsumentrådet kan parterna skriftligen begära att konsumentrådet överlämnar tvisten till konsumenttvistkommittén.13 Konsumenttvistkommitténs beslut är slutgiltiga fyra veckor efter delgivning. Innan beslutet är slutgiltigt kan parterna, genom att lägga fram en kallelse till konsumenttvistkommittén, föra beslutet till tingsrätten.

18. Källista


1. Se lag av den 19 juni 1969 nr 66 om mervärdesskatt 16 §.

2. Ett kreditkort är ett betalkort där avräkningen för köpet sker efteråt genom att kreditgivaren (kreditkortsföretaget) skickar kortinnehavaren en faktura med en begäran om betalning.

Ett betalkort är ett betalkort kopplat till ett insättningskonto. Användning av kortet innebär att användarens konto debiteras och beloppet överförs till betalningsmottagarens konto.

4. Jfr modellavtal utarbetat av den gemensamma kontraktskommittén för Sparbankföreningens och Finansindustrins huvudorganisation - Avtalsvillkor för kreditkort och fakturakort - Punkt 12 för konsumentrelationer och mönstervillkor utarbetade av Sparebankforeningen och Finansindustrins huvudorganisation för betalkort punkt 11.

5. Lag av den 21 juni 1985 nr 82 om kreditköp etc.

6. Personer under 18 år kan bara betala på ovan nämnda sätt eftersom de inte kan ådra sig skulder, jfr lagen av den 22 april 1927 om förmyndarskap för minderåriga (vgml.) § 2.

7. Lag av den 21 december 2000 nr 105 om informationsskyldighet och ångerrätt etc. vid distansförsäljning och försäljning utanför en fast försäljningsplats (ångerrätten).

9. Lag av den 17 december 1976 nr 100 om ränta vid försenad betalning.

10. Lag av den 13 maj 1988 nr 26 om inkassovirksomhet och annan inkassering av försenade monetära fordringar.

11. Avgifter kan inte tas ut till personer under 18 år eftersom de inte kan ådra sig skulder, jfr vgml. § 2.

12. Se lag av den 14 april 2000 nr 31 om behandling av personuppgifter.