Salgsbetingelser

Introduktion:

Dette køb er underlagt de følgende standardbetingelser for salg til forbrugernes køb af varer over Internettet. Med forbrugerkøb menes her salg af varer til forbrugere, der ikke hovedsageligt handler som en del af forretningsaktiviteter, og når sælgeren handler i forretningsaktiviteter med salg af varer over internettet. Kontrakten er udarbejdet og anbefalet til brug af Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerkøb via internettet er hovedsageligt reguleret af kontraktloven, forbrugerkøbsloven, markedsføringsloven, fortrydelsesloven og e-handelsloven, og disse love giver forbrugerne umistelige rettigheder. Betingelserne i kontrakten skal ikke fortolkes som begrænsende for de lovbestemte rettigheder, men angiver parternes vigtigste rettigheder og forpligtelser for handel. Sælgeren kan vælge at tilbyde køberen bedre vilkår end dem, der er angivet i disse salgsbetingelser.

I tilfælde, hvor kontrakten ikke direkte giver løsningen på et problem, skal kontrakten suppleres med relevante juridiske bestemmelser.

1. Aftalen

Aftalen mellem køber og sælger består af de oplysninger, som sælgeren giver om købet i ordreløsningen i onlinebutikken (inklusive information om produktets art, mængde, kvalitet, andre egenskaber, pris og leveringsbetingelser), enhver direkte korrespondance mellem parter (f.eks. e-mail) og disse salgsbetingelser.

I tilfælde af en konflikt mellem sælgerens oplysninger om købet i bestillingsløsningen i onlinebutikken, direkte korrespondance mellem parterne og salgsbetingelserne, direkte korrespondance mellem parterne og oplysningerne i bestillingsløsning går forud for salgsbetingelserne.

2. Partene
Sælger Firmanavn: Hjemmefødsel.no
Kontaktadresse: Kristina Jacobsen, Rasta gårdsvei 16, 1476 Rasta
E-mail: jordmorkristina@fodebagen.no
Telefonnummer:
Organisationsnummer: 997121392

Køberen er den person, der foretager ordren.

Priser

Priserne, der er angivet i onlinebutikken, inkluderer moms.

Oplysninger om de samlede omkostninger, som køberen skal betale, inklusive alle afgifter (moms, told og lignende) og leveringsomkostninger (forsendelse, porto, fakturagebyr, emballage osv.) Samt specifikation af de enkelte elementer i den samlede pris , er angivet i bestillingsløsningen inden bestilling. (Levering af varer til Svalbard eller Jan Mayen sælges uden moms. (1)

4. Indgåelse af en aftale

Aftalen er bindende for begge parter, når køberens ordre er modtaget af sælgeren.

En part er dog ikke bundet af aftalen, hvis der har været skrive- eller skrivefejl i tilbuddet fra sælgeren i bestillingsløsningen i onlinebutikken eller i købers ordre, og den anden part indså eller burde have indset, at en sådan der eksisterede en fejl.

Hvad betyder forbestilling af en vare?

Hvis vi ikke har en vare på lager, kan du forudbestille varen. Det betyder, at du køber en vare, som ikke er på lager, men vi sender den til dig, så snart den er på lager.

5. Ordrebekræftelse

Når sælgeren har modtaget købers ordre, skal sælgeren uden unødig forsinkelse bekræfte ordren ved at sende en ordrebekræftelse til køberen.

Det anbefales, at køberen kontrollerer, at ordrebekræftelsen matcher ordren med hensyn til antal, varetype, pris osv. Hvis der ikke er nogen overensstemmelse mellem ordren og ordrebekræftelsen, skal køberen kontakte sælgeren hurtigst muligt.

6. Betaling

Sælgeren kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den sendes fra sælgeren til køberen.

Hvis køberen bruger et kreditkort (2) eller betalingskort (3), når han betaler, kan sælgeren reservere købsprisen på kortet ved bestilling i op til 4 dage fra ordren. (4)

Ved betaling med kreditkort finder lov om kreditkøb osv. Anvendelse. (5)

Hvis sælgeren tilbyder efterfakturering, udstedes fakturaen til køberen, når varen sendes. Forfaldsdatoen skal indstilles til mindst 14 dage fra det tidspunkt, hvor køberen modtager forsendelsen.

Hvis sælgeren har et specielt behov for at kræve forskudsbetaling fra køberen, f.eks. For et produktionskøb, kan sælgeren kræve dette.

Købere under 18 år kan kun betale direkte ved sælgers levering af varen eller ved levering af varen via postordre. (6)

7. Levering mv.

Levering af varen fra sælger til køber sker på den måde, på det sted og på det tidspunkt, der er angivet i bestillingsløsningen i onlinebutikken.

Hvis leveringstiden ikke er angivet i ordreløsningen, skal sælgeren levere varen til køberen inden for en rimelig tid og senest 30 dage efter ordren fra kunden. Hvis sælgeren skal sikre, at varerne sendes til køberen, er han forpligtet til at få varerne transporteret til destinationen på en passende måde og på normale vilkår for sådan transport. Bestemmelsesstedet er hos køberen, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

8. Varens risiko

Risikoen for varen overgår til køberen, når tingene overtages af køberen i overensstemmelse med aftalen. Hvis leveringstiden er kommet, og køberen ikke overtager en vare, der stilles til rådighed for ham eller hende i henhold til aftalen, har køberen stadig risikoen for tab eller skade på grund af selve varens egenskaber.

9. Fortrydelsesret

Køberen kan fortryde købet af varen i overensstemmelse med bestemmelserne i fortrydelsesloven (7). Fortrydelsesret betyder, at køberen kan returnere varen til sælgeren uden grund, selvom der ikke er nogen fejl i den, og selvom den ikke er leveret.

Køberen skal underrette sælgeren om brugen af fortrydelsesretten inden for 14 dage efter varen, de foreskrevne oplysninger om fortrydelsesretten og fortrydelsesret er modtaget. Hvis køberen modtager fortrydelsesformularen og de nødvendige oplysninger på et senere tidspunkt, end når varerne er leveret, begynder fortrydelsesperioden at løbe fra den dag, hvor køberen modtager fortrydelsesret og oplysningerne. Hvis køberen ikke har modtaget tilstrækkelig information eller fortrydelsesret, udløber fortrydelsesperioden stadig 3 måneder efter modtagelsen af varen. Hvis køberen overhovedet ikke har modtaget oplysninger om fortrydelsesretten, er fristen 1 år.

Meddelelse fra køber til sælger om brugen af fortrydelsesretten skal af bevismæssige årsager være skriftlig (fortrydelsesret, e-mail, fax eller brev), og den skal indeholde oplysninger om, hvordan køberen vil returner varen til sælgeren.

Når du bruger fortrydelsesretten, skal varen returneres til sælgeren inden for en rimelig tid. Sælgeren er forpligtet til at tilbagebetale den fulde købspris til køberen inden for 14 dage fra den dag, sælgeren modtager varen eller afhentningsnotaen, eller varen stilles til rådighed for sælgeren. Sælgeren kan ikke fastsætte gebyrer for købers brug af fortrydelsesretten, men sælgeren kan kræve, at køberen betaler omkostningerne ved returforsendelsen.

Køberen kan undersøge produktet, før han eller hun fortryder købet. Varen skal stadig kunne returneres til sælgeren i næsten samme stand og mængde, som den var i, da køberen modtog den. Køberen skal sende varen tilbage til sælgeren i originalemballagen, hvis dette er muligt.

Køberen kan ikke fortryde købet af varer, der forringes hurtigt, varer, som i sagens natur ikke kan returneres, eller lyd- og videooptagelser (inklusive cd'er, dvd'er) eller computerprogrammer, hvor forseglingen er brudt. Sidstnævnte undtagelse gælder kun, hvis sælgeren tydeligt har angivet betingelserne for bortfald af fortrydelsesretten på forseglingen.

10. Undersøgelse af varen

Når køberen modtager varen, anbefales det, at han eller hun i rimeligt omfang kontrollerer, om det er i overensstemmelse med ordren, om det er blevet beskadiget under transporten, eller om det ellers har mangler.

Hvis varen ikke stemmer overens med ordren eller har mangler, skal køberen underrette sælgeren i tilfælde af en klage, jf. Kontraktens punkt 11.

11. Klager i tilfælde af mangel og frist for indberetning af krav i tilfælde af forsinkelse

Hvis der er en mangel på varen, skal køberen inden for en rimelig tid efter, at han eller hun opdagede den, underrette sælgeren om, at han eller hun vil påberåbe sig manglen.

Fristen kan aldrig være kortere end to måneder fra det tidspunkt, hvor forbrugeren opdagede manglen. Klager skal stadig indgives senest to år efter, at køberen overtog varen. Hvis produktet eller dele af det er beregnet til at vare betydeligt længere, er klageperioden fem år.

I tilfælde af forsinkelse skal der gøres krav på sælgeren inden for en rimelig tid efter leveringstid, og varen ikke er leveret.

Hvis varen betales med kreditkort, kan køberen også vælge at annoncere og sende krav direkte til kreditudbyderen (kreditkortselskabet). (8)

Beskeden til sælgeren eller kreditoren skal være skriftlig (e-mail, fax eller brev).

12. Købers rettigheder i tilfælde af forsinkelse

Hvis sælgeren ikke leverer varerne eller leverer dem for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller omstændigheder på købers side, kan køber ifølge reglerne i kapitel 5 i Forbrugerkøbsloven, tilbageholde købsprisen, kræve opfyldelse, annullere aftalen og kræve erstatning fra sælgeren.

Opfyldelse: Hvis sælgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan køberen opretholde købet og fastsætte en rimelig yderligere frist for opfyldelse fra sælgeren. Køber kan ikke desto mindre kræve opfyldelse, hvis der er en hindring, som sælgeren ikke kan overvinde, eller hvis opfyldelsen vil medføre en så stor ulempe eller omkostning for sælgeren, at det er i væsentlig uforholdsmæssighed for købers interesse i, at sælgeren opfylder. Hvis vanskelighederne forsvinder inden for en rimelig tid, kan forbrugeren kræve opfyldelse.

Annullering: Køberen kan opsige aftalen med sælgeren, hvis forsinkelsen er væsentlig, eller hvis sælgeren ikke leverer varerne inden for den yderligere frist for opfyldelse, der er fastsat af køberen. Køberen kan stadig ikke opsige aftalen, mens den yderligere frist løber, medmindre sælgeren har sagt, at han eller hun ikke vil opfylde inden for fristen.

Erstatning: Køber kan yderligere kræve erstatning for tab, han eller hun lider som følge af forsinkelsen fra sælgerens side, jf. Forbrugerkøbslovens § 24.

Køberen skal indberette krav til sælgeren i tilfælde af en klage, jf. Afsnit 11 i denne kontrakt.

13. Købers rettigheder i tilfælde af mangel

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køberen eller forholdene på købersiden, kan køberen i henhold til reglerne i forbrugerkøbsloven kapitel 6 alt efter omstændighederne tilbageholde købsprisen, vælge mellem korrektion og genoprettelse levering, prisnedsættelse af efterspørgsel, kræve aftalen opsagt og kompensation fra sælgeren

Rettelse eller genlevering: Hvis varen har en fejl, kan køberen kræve, at sælgeren retter manglen eller genlevere den tilsvarende vare. Sælgeren kan modsætte sig købers krav, hvis udførelsen af kravet er umulig, eller sælgeren medfører urimelige omkostninger.

Sælgeren skal foretage rettelsen eller udskiftningen inden for en rimelig tid. Korrektion eller genlevering foretages uden omkostninger for køberen uden risiko for, at køberen ikke får godtgjort sine udgifter og uden væsentlig ulempe for køberen. Sælgeren må ikke foretage mere end to forsøg på at rette eller genlevere den samme fejl, medmindre der er særlige grunde, der gør yderligere forsøg rimelige.

Selvom køberen ikke har behov for rettelse eller udskiftning, kan sælgeren tilbyde rettelse eller udskiftning, hvis dette sker uden forsinkelse. Hvis sælgeren sørger for en sådan korrektion eller genlevering, kan køberen ikke kræve prisnedsættelse eller annullering.

Prisnedsættelse: Hvis manglen ikke rettes eller genleveres, kan køberen kræve en forholdsmæssig prisnedsættelse.

Annullering: I stedet for en prisnedsættelse kan køberen annullere aftalen, undtagen når manglen er ubetydelig.

Erstatning: Køber kan også kræve erstatning for økonomisk tab, han eller hun lider som følge af, at varen er mangelfuld, jf. Forbrugerkøbsloven § 33.

Køberen skal indberette krav til sælgeren i tilfælde af en klage, jf. Denne aftales § 11. Reglerne om klager gælder ud over og uafhængigt af reglerne om fortrydelsesret og eventuelle garantier fra sælgeren .

14. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse

Hvis køber ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen, og dette ikke skyldes sælger eller betingelser fra sælgerens side, kan sælgeren efter reglerne i forbrugerkøbsloven kapitel 9 tilbageholde varen, kræve opfyldelse af aftalen, kræve opsigelse af aftalen og kompensation fra køber. Afhængig af omstændighederne kan sælgeren muligvis kræve renter i tilfælde af forsinket betaling, opkrævningsgebyr og gebyr for ikke-forudbetalte ikke-indsamlede varer.

Opfyldelse: Hvis køberen ikke betaler, kan sælgeren opretholde købet og kræve, at køberen betaler købsprisen (opfyldelse). Hvis varen ikke leveres, mister sælgeren sin ret, hvis han venter urimeligt længe på at fremme kravet.

Opsigelse: I tilfælde af væsentlig misligholdelse eller anden væsentlig misligholdelse fra køberens side kan sælgeren opsige aftalen. Sælgeren kan dog ikke trække sig tilbage, efter at købsprisen er betalt.

Sælgeren kan også annullere købet, hvis køberen ikke betaler inden for en rimelig yderligere frist for opfyldelse, der er fastsat af sælgeren. Sælgeren kan dog ikke trække sig tilbage, mens den yderligere frist løber, medmindre køberen har sagt, at han eller hun ikke betaler.

Erstatning: Sælgeren kan kræve erstatning fra køberen for økonomisk tab, som han eller hun lider som følge af misligholdelse fra købers side, jf. Forbrugerkøbsloven §46.

Renter på forsinket betaling / opkrævningsgebyr: Hvis køber ikke betaler købsprisen i henhold til aftalen, kan sælgeren kræve renter på købsprisen i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. (9) I tilfælde af manglende betaling, kan kravet sendes til opkrævning. Køberen kan derefter holdes ansvarlig for gebyrer i henhold til inkassoloven og anden opkrævning af forfaldne monetære krav. (10)

Gebyr for ikke-indsamlede ikke-forudbetalte varer: Hvis køberen ikke samler ubetalte varer, kan sælgeren opkræve køberen et gebyr på NOK + returforsendelse. Gebyret skal højst dække sælgers faktiske udlæg for levering af varerne til køberen. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år. (11)

15. Garanti

Garanti fra sælger eller producent giver køber rettigheder ud over de rettigheder, køberen allerede har i henhold til obligatorisk lovgivning. En garanti indebærer således ingen begrænsninger for købers ret til en klage og krav i tilfælde af forsinkelse eller mangler i henhold til punkt 12 og 13.

16. Personlige data (12)

Medmindre køberen accepterer noget andet, kan sælgeren kun indsamle og gemme de personlige oplysninger, der er nødvendige for, at sælgeren kan udføre forpligtelserne i henhold til aftalen. De personlige oplysninger om køberen under 15 år kan kun fås, medmindre sælgeren har samtykke fra forældre eller værger. Købers personlige oplysninger må kun videregives til andre, hvis det er nødvendigt for sælgeren at gennemføre aftalen med køberen eller i lovbestemte tilfælde.

Sælgeren kan kun få køberens personnummer, hvis der er et faktisk behov for sikker identifikation, og en sådan indsamling er nødvendig.

Hvis sælgeren ønsker at bruge købers personlige oplysninger til andre formål, for eksempel til at sende køberen reklame eller oplysninger ud over, hvad der er nødvendigt for at gennemføre aftalen, skal sælgeren indhente købers samtykke, når han indgår aftalen. Sælgeren skal give køberen oplysninger om, hvad de personlige oplysninger vil blive brugt til, og om hvem der vil bruge de personlige oplysninger. Købers samtykke skal være frivilligt og gives ved en aktiv handling, for eksempel ved at krysse af.

Køberen skal være i stand til let at kontakte sælgeren, for eksempel via telefon eller e-mail, hvis han eller hun har spørgsmål om sælgers brug af personlige oplysninger, eller hvis han eller hun ønsker, at sælgeren sletter eller ændrer de personlige oplysninger.

17. Konfliktløsning

Parterne bestræber sig på at løse eventuelle tvister i mindelighed. Køberen kan kontakte Forbrugerrådet for at få hjælp i en mulig tvist med sælgeren. Hvis der ikke opnås en mindelig løsning efter mægling i Forbrugerrådet, kan parterne skriftligt anmode om, at Forbrugerrådet forelægger tvisten for Forbrugertvistudvalget.13 Forbrugertvistudvalgets afgørelser er endelige fire uger efter forkyndelsen. Inden afgørelsen er endelig, kan parterne ved at indgive en indkaldelse til Forbrugertvistudvalget bringe afgørelsen for tingretten.


18. Kildeliste

1. Se lov af 19. juni 1969 nr. 66 om moms 16.

2. Et kreditkort er et betalingskort, hvor afregningen for købet finder sted bagefter ved, at kreditor (kreditkortselskab) sender kortindehaveren en faktura med et krav om betaling.

Et betalingskort er et betalingskort, der er knyttet til en indbetalingskonto. Brug af kortet betyder, at brugerens konto debiteres, og beløbet overføres til betalingsmodtagerens konto.

4. Jf. Modelaftale udarbejdet af det fælles kontraktudvalg for sparekasseforeningens og finanssektorens hovedorganisation - aftalevilkår for kreditkort og faktureringskort - forbrugerrelationer punkt 12 og mønsterbetingelser udarbejdet af Sparebankforeningen og finanssektorens hovedorganisation for betalingskort punkt 11.

5. Lov af 21. juni 1985 nr. 82 om kreditkøb mv.

6. Personer under 18 år kan kun betale på ovennævnte måder, da de ikke kan pådrage sig gæld, jf. Lov af 22. april 1927 om værgemål for mindreårige (vgml.) § 2.

7. Lov af 21. december 2000 nr. 105 om oplysningspligt og fortrydelsesret mv. I tilfælde af fjernsalg og salg uden for et fast salgssted (fortrydelsesloven).

9. Lov af 17. december 1976 nr. 100 om renter i tilfælde af forsinket betaling.

10. Lov af 13. maj 1988 nr. 26 om inkassovirksomhed og anden opkrævning af forfaldne monetære krav.

11. Gebyrer kan ikke opkræves til personer under 18 år, da de ikke kan pådrage sig gæld, jf. Vgml. § 2.

12. Se lov af 14. april 2000 nr. 31 om behandling af personoplysninger.